energiaktiv.se

Stöd i energieffektiviseringsarbetet

Ordlista


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

Ackumulatortank - Ett vattenmagasin som fungerar som energilager. Du lagrar och fördelar energin under en längre tid, vanligen under ett dygn, i en ackumulatortank.

Acrydurgolv - en viss typ av plastbaserade golv som kan innehålla PCB, som används bl.a. i industrilokaler och storkök. De flesta acrydurgolv lades under 60-talet. För att kunna bestämma om de innehåller PCB måste prover tas och skickas på analys.

C

Cirkulationspump - En eldriven pump som cirkulerar vattnet i ett vattenburet värmesystem.

E

Energideklaration - Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad. Deklarationen görs av en energiexpert tillsammans med byggnadsägaren. Den visar hur mycket energi som går åt och ger råd om hur byggnaden kan bli mer energismart.

Energimärkning - Är obligatorisk för alla hushållsapparater och ger information om produkternas energianvändning så att de lättare kan jämföras med varandra. En produkt som är märkt med A är bäst ur energisynpunkt medan en produkt som är märkt med G är sämst.

D

Direktverkande elvärme - El omvandlas direkt till värme via elradiatorerna (elelementen), slingor i golvet eller taket.

Direktelvärmd byggnad – Byggnad som värms upp med direktverkande elvärme.

F

Frånluft - Använd, smutsig, ventilationsluft som förs ut ur bostaden.

Frånluftsventilation - Ett ventilationssystem där tilluft kommer in genom springor, otätheter eller tilluftsventiler i bostaden medan frånluft tas ut ur bostaden med hjälp av en fläkt.

FTX - Betyder från- och tilluftsventilation med återvinning. Det är en styrd ventilation där den uppvärmda frånluften, genom en värmeväxlare, förvärmer den kalla inkommande tilluften.

H

Halogenlampa - Innehåller både glödtråd och halogengas. Ljuset i halogenlampan är ofta koncentrerat i en riktning, vilket gör att man kan ha en lägre effekt i exempelvis läslampan.

K

Kilowattimme - skrivs 1 kWh = effekten 1 kilowatt under en timme.

Klimatskal - Husets ytterhölje, det vill säga väggar, golv och tak. I klimatskalet ingår förstås också husets fönster och ytterdörrar.

L

LED-belysning - LED betyder ljusemitterande dioder och sådan belysning är ett energieffektivt alternativ till vanlig belysning. De finns dessutom i olika färger.

Legionella - Legionella är en bakteriefamilj som finns naturligt i vårt dricksvatten. Legionella har normalt låg tillväxt vid låga temperaturer, till exempel då vattnet går i vattenledningar i marken (+-0 till +10°C), men ökar kraftigt i tillväxt vid temperaturer omkring kroppstemperatur (ca 37°C). Vid temperaturer över 50°C dör Legionellabakterien. Legionella i varmvatten kan ge upphov till svåra lunginflammationer när man andas in vattenånga (t ex i duschen).

Livscykelkostnad – LCC (Life Cycle Cost). Livscykelkostnaden är totalkostnaden för en viss utrustning under dess livslängd, från att den installeras till att den slutligt tas ur bruk eller man gör sig av med den.

Lågemissionsglas – hårdbelagt energiglas som ger minskade värmeförlusterna genom fönstret.

Lågenergilampor - Lågenergilampor ger mycket ljus med hjälp av lite energi. De kan spara upp till 80 procent el jämfört med en glödlampa och lysa tio gånger längre än vanliga glödlampor. Det finns två slags lågenergilampor. Den med skruvsockel kallas lysrörslampa och ersätter glödlampor. Den andra med stift kallas kompaktlysrör som kräver speciella armaturer.

R

Radiator - Det som många i vardagligt tal kallar (värme)element och som överför värmen till inomhusluften.

S

Självdragsventilation - Ventilationssystem där både tilluft och frånluft tas ut och in genom ventiler, springor och otätheter i husets konstruktion. Ofta finns frånluftskanaler i murstocken där frånluften strömmar ut. Det är temperaturskillnaden mellan utomhus- och inomhusluften som driver utbytet.

Styr- och reglersystem - Ett system som bidrar till en önskad och jämn temperaturfördelning i huset. Systemet känner av små förändringar i temperatur i huset och justerar värmen från elementen därefter.

T

Tappvarmvatten - Varmvatten som kommer ur vattenkranen.

Termostat - Anordning som automatiskt styr temperaturen på en apparat eller i en lokal.

Tilluft - Frisk ventilationsluft som förs in i bostaden.

T5-lysrör - Ett speciellt lysrör med lång livslängd och högt ljusutbyte. Sett till ljusutbytet är T5-lysrören den mest energieffektiva ljuskällan. Används för närvarande mest i offentliga lokaler och industrin.

V

Varvtal - Det antal varv som till exempel en fläkt snurrar per minut.
Varvtalsreglering - Reglering av varvtal på till exempel en fläkt för att reglera ett luftflöde.

Verkningsgrad - Verkningsgrad är ett uttryck som visar hur effektivt vi utnyttjar energin och hur effektiv en energiprocess är, eller också andelen energiinehåll av bränslet som kommer huset till godo. Verkningsgraden brukar anges i procent.

Värmefaktor - Kvoten mellan mängd avgiven värme och mängd tillförd driftenergi. Används t ex som mått på värmepumpars effektivitet.

Värmepump - En värmepump är en värmekälla som använder el för att utvinna energi från till exempel marken, luften eller berggrunden. En värmepump kan antingen komplettera ett befintligt värmesystem, eller ingå i ett helt nytt värmesystem. Värmepumpen levererar ungefär tre gånger så mycket värme som den använder elenergi för sin drift.