energiaktiv.se

Stöd i energieffektiviseringsarbetet

Tilläggsisolering väggar

Ytterväggarna utgör en så stor del av ditt hus  yta och står för en stor del av energiförlusterna. En fasadisolering är därför en bra energiåtgärd. För att undvika fukt är det alltid bäst att isolera utifrån. Innan du påbörjar en tilläggsisolering bör du ta kontakt med en fackman.

När du tilläggsisolerar kan ditt hus utseende genom att huset får djupare fönsternischer och kortare takfot. Det kan vara idé att samtidigt byta och flytta ut fönstren så att de sitter i linje med den nya fasaden och att förlänga takfoten.

Inom detaljplanelagt område krävs ofta bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende, till exempel byte av fasadbeklädnad, fönster eller taktäckningsmaterial. I områden som utgör värdefull miljö kan kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser införa bygglovsplikt för åtgärder som normalt är fria från bygglov. Ta kontakt din med kommun för att få veta vad som gäller just i ditt fall.